مذهبی

:

هر زنی که به شوهرش بگوید: از تو خیری ندیدم، تمام اعمالش باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد.