لطیفه

به یارو میگن: اینجا چیکار میکنی ؟؟
میگه: پس کجا چیکار کنم ؟؟!!