لطیفه

به پیرزنه میگن: ننه شوهرت بدیم یا بفرستیمت مکه؟
میگه: ننه، مکه که فرار نمی کنه !!