آیا می دانید؟

آیا می دانید: بزرگترین غده موجود در بدن انسان، کبد است ؟؟!!