لطیفه

تو کلاس داشتم با دوستم پچ پچ میکردم استاد اومد با خط کش بهم اشاره کرد و گفت: تهِ این خط کش یه آدم ابله وجود داره… منم گفتم: استاد منظورتون کدوم تهشه…!؟ نمیدونم چی شد که اخراجم کرد…!!!