آدامس

آدامس ها بزرگترین اساتید معنویت هستند، از کودکیمان تلاش می کنند به ما بفهمانند: “هیچ شیرینی ای ماندگار نیست”