سخنان اندیشمندان

مذهبی

:

هر زنی که به شوهرش بگوید: از تو خیری ندیدم، تمام اعمالش باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

پنیر و گردو

:

پنیر و گردو اگر با هم مصرف شوند در هر کدام از آن دو شفا است و اگر به تنهایی خورده شوند در هر یک درد است.