استغفار

در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند، اما ناامید است.

تندخویی

:

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود.