آیا می دانید؟

آیا میدانستید که گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد میباشد و بزرگتر میشود ؟

آیا می دانید؟

آیا میدانستید که زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد ؟

آیا می دانید؟

آیا میدانستید که کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است ؟

آیا می دانید؟

آیا می دانید: بزرگترین غده موجود در بدن انسان، کبد است ؟؟!!

آیا می دانید؟

آیا می دانید که: خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن، اشیاء پشت سر خود را ببینند ؟؟!!

آیا می دانید؟

آیا می دانید که سریع ترین پرنده شاهین است و می تواند با سرعت 200 کیلومتر در ساعت پرواز کند ؟؟!!

آیا می دانید؟

آیا می دانید مساحت پوست انسان بالغ بر 2 متر مربع می باشد ؟؟!!