آزمایش الهی

دغدغه ذهنی غضنفر :
آیا برای آزمایش الهی نیز باید ناشتا بود؟…!!!