آماده حمله

با خوردن اگر حال تو جا می آید ** خوش باش که ایام صفا می آید
آماده به حمله باش در این شب عید ** وقتی که صدای ربنا می آید . . .