آژانس

نصف شب مامانم حالش خراب شده زنگ زدم آژانس!
میگه: ماشین میخواین؟
میگم: پـَـ نـَـ پـَـ ، امشب شب مهتــابه حبیبم رو میخوام…!!!