اربعین

امشب شب اربعین مصباح هداست ** دل یاد حسین بن علی شیر خداست
پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت ** امشب شب یاد عشقیاء و شهداست…