ازدواج

ازدواج تنها جبهه ایست که می توان شبها با دشمن در یک سنگر خوابید.