امروز

بين هزاران ” ديروز ” و ميليون ها ” فردا ” فقط يک ” امروز ” وجود دارد . . .
” امروز ” را از دست نده . . .