انسان و اشیا

اشیا برای “استفاده شدن” و انسان ها برای “دوست داشتن” هستند، ولی افسوس امروزه از انسان ها استفاده می شود و اشیا دوست داشته می شوند.