ایزی لایف !

این چه وضیه؟؟!! ما اعتراض داریم !!
ایزی لایف باید ی پوشک جادار بزنه واسه نسل جوون، که هی از پای اینترنت پا نشن برن دستشویی !!!