بازی

در کودکی در کدامین بازی راهت ندادند که امروز این گونه عاشق بازی کردن با آدمهایی !!