بال پریدن

یک عمر تماشای دری خون آلود ** یادآور حادثه ای سرخ و کبود
کم کم به علی بال پریدن می داد ** ای تیغ نیازی به حضور تو نبود