بخشش

:

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش گیرد.