بزرگترین تنبیه

سعی کن در زندگی آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد !