بمان !

کاش میشد با تو بودن را نوشت *** تا که زیبا را کشم بر هر چه زشت

کاش می شد روی این رنگین کمان *** می نوشتم تا ابد با من بمان