بیا

عید است و دلم خانه ویرانه، بیا ** این خانه تکاندیم ز بیگانه ، بیا
یک ماه تمام مهیمانت بودیم ** یک روز به مهمانی این خانه بیا
عید فطر بر شما مبارک