بی تفاوتی

طرف میره دکتر، میگه: آقای دکتر، چند وقته دچار بی تفاوتی شدم!!

دکتر میگه: ی مثال بزن؟

میگه مثلاً …. شما رو با این همه تخصص و تحصیلات آدم هم حساب نمیکنم !!!