بی تو

اينجا مهم نيست کجاست، بي تو همه جا دور دست است!