بی کسی

آقاي دكتر! پاي نسخه ام بنويس: ممنوع الملاقات ! بگذار بي كسي ام دليل پزشكي داشته باشد !