تابلو

خیلی از آدمها تابلو هستن، اما ارزش هنری ندارن.