تاریخ تولید

ی پاکت شیر خریدم، تاریخ تولیدش مال فرداست !!!
به نظرت بخورم یا بزارم تولید شه بعد بخورم ؟؟!!!