تخفیف

امروز رفتم پیش دکتر متخصص!
میبینم ویزیتش سی هزار تومن شده!
به دکتر میگم:
اگه تخفیف میدی بگم کجام درد میکنه
وگرنه خودت بگرد پیداش کن…!!!