تندخویی

:

تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود.