توجیه های غلط

۱- غيبت… تو روشم ميگم!
۲- تهمت… همه ميگن!
۳- دروغ… مصلحتى!
۴- رشوه… شيرينى!
۵- ظلم… حقشه!
۶- مال حرام… پيش سه هزار ميليارد هيچه!
۷- ربا… همه ميخورن!
۸- نگاه به نامحرم… يه نظر حلاله!
۹- مجلس حرام… يک شب که هزار شب نميشه!
۱۰- بخل… اگه خدا ميخواست بهش ميداد!
۱۱- بي حجابي… دلم پاکه…