تو

عاشقانه هایم تمامی ندارند .. وقتی “تو” ، بهترین اتفاق زندگی ام هستی !