حسرت

بر آن چه گذشت، آن چه شکست، آن چه نشد، حسرت نخور .. زندگی اگر آسان بود، با گریه آغاز نمی شد !