حیف نون

به حیف نون ميگن: باجناقتHIV گرفته!
ميگه: اين جاكش پارسال هم GLX گرفت به ما نگفت…!!!