حیف نون

به حیف نون میگن این خیابون کجا میره؟ میگه من ۴۰ ساله تو این خیابون زندگی میکنم تا حالا ندیدم جایی بره..