خانم جهانپور

پیامک شوهر به زن: نترس! من از پله های اداره افتادم، خانم جهانپور، من رو که بیهوش بودم، رسوند بیمارستان، الان بهوش اومدم، احتمال خونریزی مغزی هست، پای چپ و دنده راستم شکسته !
زن: خانم جهانپور کیه؟؟!!