خفتگان

:

مردم خفتگانند، چون بمیرند، بیدار می شوند !