خمینی

عاشقان را شور و مستي از “مي ” است…
مطربان را طرب و حالت از ” ني ” است….
من “خميني ” را ستايم چون که او
هم “خم ” است و هم ” مي” است و هم “ني” است.
(شعر از رهبرفرزانه انقلاب)
رحلت جانسوزش تسليت باد.