خواستن

:

” این طور شد ” را به ” این طور خواستم ” تغییر دهید.