خوبی

خوبی با خوشی تفاوت دارد .. برای رسیدن به خوبی، باید از خیلی از خوشی ها گذشت !!!