خوشبختی

آدمي اگر بخواهد فقط “خوشبخت” باشد، به زودي موفق مي گردد…
ولي او مي خواهد “خوشبخت تر از ديگران” باشد و اين مشکل است…
زيرا او ديگران را خوشبخت تر از آنچه که هستند تصور مي کند.