خوشتیپ

میگن خوشتیپا عمرشون کوتاهه
خوشبحالت حالاحالاهازنده ای!