دختران در جبهه

فكر كن دخترا برن جبهه:
نيلوفر اون پسره رو بكش،نه خوشگله گناه داره
عاطفه اون خشاب هارو پر كن،وايسا لاكم خشك شه
نازنين پس چرا شليك نميكنى؟بذار موهامو ببندم
مريم فردا ميريم خط مقدم،اى واى من چى بپوشم؟