درخواست

:

از دست دادن حاجت، بهتر از درخواست کردن از نااهل است.