دنیای من

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست! اگر برف بیاید هست، اگر برف نیاید نیست. مثل دنیای من … ! اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی ! ….