دو دل

انسان های بزرگ دو دل دارند؛ دلی که درد می کشدو پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است.