رحمت ایزدی

به حیف نون میگن: بابات به رحمت ایزدی پیوست، میگه: رحمت ایزدی کیه؟ میگن: یعنی به دیارباقی شتافت، میگه: اون که باغی نداشت، میگن: یعنی از دنیارفت، میگه: کجارفت؟ عصبانی میشن میگن: بابای خرت مرد، میگه خر من که بابا نداشت…!!!