رهایی از غم

تو با من باش و بگذار عالمی از من جدا گردد *** چو یک دم با تو بنشینم، دل از هر غم رها گردد