زار زار ابرها

از آن بالا مگر ابرها چه می بینند؟؟!! که می ایستند و به حال ما زار زار می گریند !!