زهره

تابیست سالگیم فکرمیکردم اسمم زهره است، چون همیشه مادرم وقتی میخواست بیدارم کنه، می گفت: پاشو ظهره…!!!